Το βασικό πρόβλημα του χωριού μας, αν αφαιρέσουμε το δημογραφικό πρόβλημα, είναι το νερό. Η εφημε- ρίδα μας έχει παρουσιάσει άρθρα από υπεύθυνους και φιλότιμους επιστήμονες που χρόνια ανιδιοτελώς ερεύ- νησαν και ακόμα μελετούν όχι μόνο την περιοχή του Πολι- χνίτου αλλά και τη Λέσβο γενικότερα. Αυτή τη φορά είμα- στε στην ευχάριστη θέση να συνεχίσουμε τον αγώνα για το θέμα του νερού, προσβλέποντας σε μία άλλη πρόταση-λύ- ση. Μας την προτείνει ο επί σειρά ετών ερευνητής της Γε- ωλογίας και του ορυκτού πλούτου της Λέσβου και της Λή- μνου, Ομότιμος Καθηγητής Γεωχημείας - Γεωλογίας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ακίνδυνος Κελεπερτζής. Η πρόταση, όπως φαίνεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας μας, είναι άμεση, πιο εφικτή, αποτελεσμα- τική και όχι τόσο κοστοβόρα. Ο κ. Κελεπερτζής για την επίλυση προβλήματος επαρκούς και καλής ποιότητας του νερού, προτείνει αυτή τη φορά τη λήψη σημαντικών ποσοτήτων νερού από δύο υδρογεωλογικά περιβάλλοντα, το ένα της Μεγάλης Λίμνης και το άλλο της περιοχής μεταλ- λείων λευκολίθου Βασιλικών και πηγών Πέσσας, τα οποία τροφοδοτούνται από τον ορεινό όγκο του Ολύμπου.


Η περιοχή της Μεγάλης Λίμνης έχει ερευνηθεί στο παρελθόν όπου έχει εντοπιστεί μία ιδιόκτητη γεώτρηση με νερό άριστης ποιότητας, όμοιο με το νερό του Τσίγκου, το νερό των γειτονικών πηγών Βουλέλλη, από τις οποίες υδρεύεται ο Πολιχνίτος, και το νερό των πηγών Αγίου Δη- μητρίου. Το νερό αυτό λόγω της μικρής σχετικά απόστασης από τις πηγές Βουλέλλη μπορεί να μεταφερθεί με υδρο- σωλήνες και στη συνέχεια με το ήδη υπάρχον δίκτυο στη δεξαμενή ύδρευσης Πολιχνίτου. Πάντως, πριν από οποια- δήποτε συζήτηση με τον ιδιοκτήτη της γεώτρησης, απαι- τείται ο έλεγχος παροχής και χημικής ανάλυσης του νερού της γεώτρησης. Εναλλακτική λύση στην ίδια περιοχή και, ξεχνώντας την ήδη υπάρχουσα γεώτρηση, είναι η εκτέλε- ση νέας γεώτρησης στη γειτονική δημόσια περιοχή για τον εντοπισμό του ίδιου υδροφορέα, αφού βέβαια προηγηθεί γεωλογική και γεωφυσική μελέτη, βάσει της οποίας προσ- διορίζεται η θέση της γεώτρησης.
Η περιοχή των μεταλλείων Βασιλικών αναμένεται να έχει παρόμοια χημική σύσταση με το νερό της γεώτρησης Μεγάλης Λίμνης. Κατά πληροφορίες το νερό αυτό εντόπι- σαν μεταλλωρύχοι εξόρυξης λευκολίθου κατά τη διάρκεια της κεντρικής στοάς. Επομένως, για τον εντοπισμό του νε- ρού απαιτείται η διάνοιξη γεώτρησης, αφού βέβαια προη- γηθεί γεωλογική και γεωφυσική μελέτη. Μία ένδειξη της χημικής σύστασης του αναμενόμενου υδροφορέα αποτελεί η χημική σύσταση του νερού των γειτονικών πηγών Πέσ- σας.
Στο εσωτερικό της εφημερίδας μας υπάρχει ολόκληρη η πρόταση του κ. Κελεπερτζή, η οποία έχει υποβληθεί ήδη στις αρμόδιες υπηρεσίες.


ΤΟ Δ.Σ.